De Speciale Bankoptie

Met de Speciale Bankoptie (SBO) kunt u buitenlandse en Nieuw-Zeelandse uitkeringen of pensioenen als één periodieke betaling ontvangen.

maart 2012

Dit is thans mogelijk voor hen die uitkeringen of pensioenen ontvangen uit:

 • Het Verenigd Koninkrijk
 • Nederland
 • Australië
 • Jersey
 • Guernsey
 • De Ierse Republiek

Deze regeling is bestemd voor hen die anders zowel een sociale uitkering of pensioen uit het buitenland als een gedeeltelijk Ouderdomspensioen of uitkering uit Nieuw-Zeeland zouden ontvangen.

Het voordeel van de SBO ten opzichte van rechtstreekse overboeking is dat alle sociale uitkeringen uit het buitenland en uit Nieuw-Zeeland samen worden betaald tegen hetzelfde tarief als dat van het volledige Nieuw-Zeelandse Ouderdomspensioen. Als u betalingen uit één of meer van de genoemde landen ontvangt, kunt u toch voor de SBO kiezen.

De regeling is niet geschikt voor hen die:

 • langer dan 26 weken naar het buitenland gaan; of
 • een buitenlands pensioen ontvangen dat hoger is, of bij veranderende wisselkoersen hoger kan worden, dan het Nieuw-Zeelandse Ouderdomspensioen, of
 • in staat van faillissement verkeren, of
 • een Nieuw-Zeelands Ouderdomspensioen of uitkering onder de Australische socialeverzekeringsovereenkomst genieten, korter dan 10 jaar in Nieuw-Zeeland hebben gewoond, een Australisch pensioen en een pensioen van een ander land ontvangen, of in een ander land woonachtig zijn waardoor zij recht hebben op een pensioen van een ander land, of
 • een buitenlands pensioen met een vrijwillige of niet-aftrekbare component genieten (het Nederlandse vakantiegeld niet inbegrepen), of
 • een uitstaande schuld uit hoofde van een buitenlands pensioen bij de buitenlandse instantie hebben, of
 • eerder opnieuw hebben gekozen voor rechtstreekse overboeking van hun buitenlands pensioen terwijl zij nog steeds in Nieuw-Zeeland wonen, of
 • in het verleden hun SBO-bankrekening is ontnomen wegens schending van de regels onder de Speciale Bankoptie.

In het algemeen kunt u slechts eenmaal voor elk land voor de Speciale Bankoptie kiezen. In de meeste gevallen komt u niet meer voor de Speciale Bankoptie in aanmerking nadat uw speciale bankrekening is opgeheven omdat u uw uitkering of pensioen rechtstreeks wenste te ontvangen.

Als uw echtgeno(o)t(e) of partner eveneens een buitenlands pensioen of uitkering ontvangt, dient u beiden dezelfde betalingsregeling te kiezen, d.w.z. òf via rechtstreekse overboeking, òf via de SBO.

Met deze optie wordt uw uitkering of pensioen uit het buitenland rechtstreeks op een speciale rekening bij de Westpac Bank hier in Nieuw-Zeeland gestort. Deze rekening staat op uw naam, maar is alleen toegankelijk voor het Ministerie van Sociale Ontwikkeling. De rekening kent geen bankkosten, maar keert ook geen rente uit.

U ontvangt periodieke betalingen ter hoogte van het volledige Nieuw-Zeelandse Ouderdomspensioen of uitkering, ongeacht de hoogte van uw buitenlands pensioen. Schommelingen in de wisselkoers zijn niet van invloed op de betalingen, zoals het geval is bij rechtstreekse betalingen uit het buitenland.

De verschuldigde Nieuw-Zeelandse belasting over betalingen uit het buitenland wordt ingehouden voordat wij u uitbetalen, vanaf het moment dat uw buitenlands pensioen op uw speciale bankrekening wordt gestort. Over bedragen die u rechtstreeks worden toegezonden bent u nog belasting verschuldigd.

Voor andere vragen over belastingzaken kunt u bellen met de Belastingdienst, telefoon 0800 227 774 (zorg dat u uw IRD-nummer bij de hand hebt) of ga naar:

Meer informatie vindt u op: